Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2022

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 7 /2022 ze dne 8.9. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

      

                Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
                        řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce       

Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za červen 2022
 Nové parcely-projednání informací
ČOV-vana pod CSP, brána (bod trvá)   
 Lesy – projednání záměru prodeje lžice s přidržovačem na NAR 120, činnost v lese
 Kohoutov-projednání informací, nabídka
 Hasiči-stříkačka pro SDH dětí, bod trvá, Záměr Avie
 Záměr prodeje parcely č. 45/2 ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře-schválení
 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-202 0861/VB/02, Nová Ves u Chotěboře, parcela 168/1, KNN
 Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-2023324/VB/1, Nová Ves u Chotěboře, par. 9/9, KNN
 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Voda cz service, s.r.o
 Cesta par.č. 2154/2- projednání informací 
 Podoubravský víceboj- projednání informací 
 Žádost o ukončení nájmu prostor sloužícího k podnikání
 Žádost o ukončení nájemní smlouvy z bytu č.3 (budova č. 63)
 Poplatky – penále za nedodržení termínu úhrady
Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova
                                                           

 Rozprava    
 

 

 Termín konání: 8.9.2022

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

  

     Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

Přítomni: Culková, Marková, Karlík, Kolář ( příchod 18:10 hod), Ing. Arch. Marek, Doležán, Ing. Uchytil

 

 Omluveni: p. Čermák, Ing. Sadílek

                 

 

Hosté: 

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Ing.Uchytila, p. Doležána

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc červen 2022

Příchod pan Kolář (18:10 hod)

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám.V pondělí 12.9. 2022 proběhne jednání s projektantem Ing.Němečkem, informace ze schůzky budou předneseny na dalším řádném zasedání ZO.

       ZO bere na vědomí přednesené informace                    

   7, Proti 0, zdržel se 0

4.                  Starostka přednesla informace o ČOV, proběhla oprava dle cenové nabídky na vanu pod CSP od firmy IN-EKO Team, celková cena opravy 147. 339,28,- Kč vč DPH.

ZO projednalo vybudování nové brány na ČOV(bod nadále trvá)

   ZO bere na vědomí cenu opravy

                       Pro 7, proti 0, zdržel se 0

     

5.                  Starostka přednesla informace o práci v lese 

A.                Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje lžíce s přidržovačem na NAR 120 za 25.000,-Kč   včetně DPH , doručena jedna nabídka dne 18.8. 2022 čas 8:15 Hod. Otevřena obálka na zasedání ZO v 18:20 Hod.

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměru prodeje lžíce s přidržovačem za 25.000,-Kč vč. DPH

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

B.                 Starostka předala slovo p. Doležánovi, který informoval ZO o činnosti v lese (vyžínání, kácení), oprava lesních cest.

         ZO bere na vědomí přednesené informace 

                      Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

C.                Starostka informovala zastupitelstvo, že vzhledem k nedostupnosti původně schváleného sekacího a mulčovacího stroje Wisconsin,je zvolena varianta benzinové verze, která je i cenově výhodnější (nová kupní smlouva)

        Návrh usnesení: ZO schvaluje tuto variantu a pověřuje starostku podpisem nové kupní

          smlouvy, cena 344.000,-Kč bez DPH

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

 

6.                  Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Starostka informovala zastupitelstvo, že nebyla doručena žádná nabídka na stavební parcelu a navrhuje znovu zveřejnění záměru na stavební parcelu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej stavební parcely č. 1 v Kohoutově, záměr bude uveřejněn do 31.10. 2022 do 11:30 hod. ZO rozhodne na dalším řádném zasedání.

 Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na stavební parcelu č. 1 v Kohoutově

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno

7.                  A. Starostka přednesla zastupitelstvu informace o Dotaci z programu rozvoje venkova pro místní spolek SDH dětí na stříkačku, bod nadále trvá

ZO bere na vědomí přednesené informace 

Pro 7, proti 0, zdržel se 

              B. ZO projednalo znovu zveřejnění Záměru prodeje AVIE. Nabídky mohou být zaslány na adresu        OÚ Nová Ves u Chotěboře od zveřejnění do 31.10.2022 do 11:30 hod, obálky označeny Nabídka AVIE- NEOTVÍRAT, hodnocení nabídek provede ZO na svém řádném zasedání zastupitelstva, nejnižší cena 12.000,- Kč.  V tomto případě obec nevystupuje jako plátce DPH. Specifikace AVIE – Palivo NM, rok výroby 1979,TYP -DVS 12 A30, bez STK

                  Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje hasičské AVIE 

                   Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

8.                  Starostka přednesla ZO žádost o odkup pozemku par.č. 45/2 ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 45/2 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

9.                  Starostka přednesla ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-202 0861/VB/2, Nová Ves u Chotěboře, parcela 168/1, KNN

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy

Pro 7, proti 0. zdržel se 0- schváleno

 

10.              Starostka přednesla ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-202 3324/VB/1, Nová Ves u Chotěboře, parcela 9/9, KNN

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy

Pro 7, proti 0. zdržel se 0- schváleno

 

11.              Starostka přednesla ZO Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo s Voda CZ service, s.r.o. o navýšení cen za služby.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek a pověřuje starostku podpisem 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

12.              Zastupitelstvo projednalo narovnání vlastnických vztahů kolem cesty par.č. 2154/2 a vybudování opěrné zdi na náklady obce

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvolat jednání s majiteli kolem cesty (zaměření cesty, případné směny) a vybudování opěrné zdi na náklady obce

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

                                                                                                                            

13.              Starostka přednesla ZO informace o konaném Podoubravském víceboji dne 3.9. 2022, poděkovala místním spolkům, ZŠ Nová Ves u Chotěboře, DD v Nové Vsi u Chotěboře, sponzorům a co se podíleli na úspěšné organizaci víceboje.

ZO bere na vědomí přednesené informace

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

14.              A.  Starostka přednesla žádost o ukončení nájmu prostor sloužícího k podnikání.

      Návrh usnesení: ZO schvaluje ukončení nájmu prostor sloužícího k podnikání k 30.9. 2022 (S nájemcem budou vyrovnány pohledávky za dodávku  energií dle vyúčtování  ČEZ)

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 B. ZO projednalo zveřejnění záměru pronájmu provozovny restaurace

     Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu provozovny restaurace, záměr uveřejněn do 30.11.2022, ZO rozhodne na dalším řádném zasedání ZO

    Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

15.              A. Starostka přednesla žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č.3 (bytovka č.p.63)

Návrh usnesení: ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 31.8. 2022

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

B. Starostka přednesla žádosti na pronájem bytu (4 žádosti) 

  Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem panu N. 

  Pro 5, proti 0, zdržel se 2- schváleno

16.              ZO projednalo úhradu poplatků a jejich splatnosti

Návrh usnesení: ZO schvaluje penále za nedodržení termínu úhrady

   Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

17.              Starostka přednesla informace z MAS a podporované aktivy přes MAS (vyplnění záměrů do projektových karet

   Návrh usnesení: ZO schvaluje záměry svých projektů- Chodník na Vilémov a parkoviště na Vilémov, Chodník na Vísku, rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce v ZŠ Nová Ves u Chotěboře prostor šaten

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

18.              Starostka přednesla žádost COOP družstva HB o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor do 31.12. 2027

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy za stávajících podmínek 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

19.              Starostka přednesla žádost p. B (č.p.52) o narovnání vlastnických vztahů

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost (zaměření a vytyčení pozemků, narovnání i s č.p.104, schůzka se všemi majiteli)

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

20.              ZO projednalo žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře o udělení vyjímky z nejnižšího počtu žáků na školní rok 2022/2023

Návrh usnesení: ZO schvaluje udělení vyjímky pro ZŠ Nová Ves u Chotěboře

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

21.              Starostka přednesla cenovou nabídku od firmy MOPOS o rozšíření bezdrátového rozhlasu v Nové Vsi u Chotěboře

Návrh usnesení: ZO schvaluje novou cenovou nabídku cena celkem s DPH 21.998,- Kč

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

22.              Starostka přednesla ZO Záměr směny s panem P. ( záměr z 12.5. 2021 a schválen 3.6. 2021), jedná se o opravu čísla pozemku, který obec nabývá od pana P,  uveřejněn nový záměr na 15 dní.

Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu záměru, kde milně došlo k přepisu čísla pozemku 647/7 jedná se o pozemek č. 647/11 dle geometrického plánu (obec nabývá), ZO schvaluje uveřejnění na 15 dní a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

23.              Starostka předala slovo členovi kontrolní komise. 

                    Ta přednesla zprávy kontrolní komise, zrekapitulovala činnost kontrolní komise                                             

  Návrh usnesení: ZO schvaluje zprávy kontrolní komise

   Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

24.              Starostka předala slovo členovi finanční komise. Ten přednesl zprávy finančního výboru, kontrolu bankovních účtů, dokladů, pokladní knihy. Za období od ledna 2022 do data zasedání zastupitelstva byly provedeny tři kontroly. Usnesení: FV OZ provedla namátkovou kontrolu účtů a schvaluje vedení pokladní knihy, účetních dokladů za uvedená období. Bez závad.

ZO bere na vědomí usnesení FV 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

25.              Starostka přednesla zastupitelstvu rozpočtové opatření č.3 a 4

ZO bere na vědomí

 Pro 7, Proti 0, zdržel se

26.              ZO projednalo možnosti kolem cesty par.č.2080/1 (zaměření skutečné stavu a směny s majiteli kolem pozemku)

Návrh usnesení: ZO schvaluje zaměření a dořešení směn kolem cesty par.č. 2080/1 v k.ú.    obce Nová Ves u Chotěboře

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

 

27.              Různé :dlouhodobé úkoly:1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36), 2.osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2,4. Cesta do Kohoutova

              

                       Různé: A.  Starostka poděkovala za čtyřletou spolupráci ZO 

                  

                    

28.              Rozprava:

Ukončení zastupitelstva obce ve 20:00 hod

 Ověřovatelé zápisu: 

    p. Ing.Uchytil……………………………

    p. Doležán………………………………….

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 14. 9. 2022

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.